Služba za prijem i specijalističko konsultativne preglede


Načelnik:


Glavna sestra:

 • VMS Danijela Jakovlјević

 

AKTIVNOSTI ODELjENјA ZA PRIJEM I ZBRINјAVANјE URGENTNIH STANјA:

 • Sprovođenje hitne službe u prijemnim danima ponedelјkom i četvrtkom;
 • Vođenje medicinske kartoteke i dokumentacije ambulantnih i stacionarnih bolesnika – hitnih slučajeva;
 • Obrada medicinskih uverenja i izveštaja hitnih slučajeva;
 • Sprovođenje radiološke dijagnostike ambulantnih i stacionarnih bolesnika-hitnih slučajeva;
 • Obavlјanje i drugih poslova koji se odnose na delokrug rada organizacione jedinice.

 

AKTIVNOSTI ODELjENјA ZA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNE PREGLEDE:

 • Organizovanje specijalističkih ambulantnih pregleda pacijenata po rasporedu uz odgovarajuću dokumentaciju;
 • Organizovanje konsultativne i konzilijarne službe lekara drugih specijalnosti;
 • Sprovođenje radiološke dijagnostike ambulantnih i stacionarnih bolesnika;
 • Obavlјanje i drugih poslova koji se odnose na delokrug rada organizacione jedinice.

 

AKTIVNOSTI ODELjENјA ZA DIJAGNOSTIČKU OBRADU I PRIJEM  PACIJENATA UPUĆENIH NA BOLNIČKO LEČENјE:

 • Upis pacijenata uz propisno overen uput (za unutrašnjost overen od nadležnog fonda);
 • Provera ličnih podataka i upis pacijenta u informacioni sistem;
 • Sprovođenje pacijenta do ambulante za prijem pacijenata sa liste čekanja;
 • Sprovođenje i organizacija prijema pacijenata na sva bolnička odelјenja;
 • Štampa evidencije prijema pacijenata;
 • Arhiviranje medicinske dokumentacije.