Delatnost

U obavlјanju zdravstvene delatnosti Institut pruža zdravstvene usluge na sekundarnom i tercijarnom nivou iz sledećih oblasti zdravstvene zaštite, specijalnosti i užih specijalnosti, i to:

Usluge Instituta za ortopediju Banjica iz oblasti hirurgije prema vrsti patologije:

 • Lečenje degenerativnih obolјenja velikih zglobova (primarne i sekundarne artroze) operativnim zahvatima ugradnje proteze ili drugim operativnim zahvatima u zavisnosti od indikacije.
 • Neoperativno i operativno lečenje preloma kod odraslih i dece
 • Artroskopska hirurgija velikih zglobova (koleno, kuk, rame, skočni zglob) kod sportskih povreda, nestabilnosti i drugih patoloških stanja.
 • Operativno lečenje primarnih i sekundarnih tumora koštano-zglobnog sistema kod odraslih i dece (biopsija, resekcija, tumorske proteze)
 • Hirurško lečenje posledica reumatskih bolesti
 • Rekonstruktivna hirurgija koštano zglobnog sistema metodom Ilizarova (posledice loše sraslih preloma, inegaliteti ekstremiteta, kontrakture zglobova, osovinski deformiteti, nadoknada koštanih defekata i dr.)
 • Operativni zahvati kod obolјenja kičmenog stuba kod dece i odraslih (primarni i sekundarni tumori kičmenog stuba, diskus hernije, spondilolisteze, spinalne stenoze, trauma kičmenog stuba, deformiteti kičmenog stuba – skolioze, kifoze i dr.)
 • Operativno i neoperativno lečenje ortopedskih bolesti u dečijem uzrastu (razvojni poremećaji kuka, Pertesovo obolјenje, epifizioliza i drugih obolјenja dečjeg kuka, angulacioni i rotacioni deformiteti ekstremiteta, koštane izrasline, koštane ciste, urođeni i stečeni deformiteti stopala, posledice metaboličkih i drugih prirođenih obolјenja koštano zglobnog sistema)
 • Operativno lečenje deformiteta koštano-zglobnog sistema nastalih kao posledica neuroloških obolјenja
 • U okviru ovih poremećaja rade se operativni zahvati na mekim tkivima (tenotomije, tenodeze, elongacije tetiva, transpozicije tetiva, kapsulotomije) i na koštanom tkivu (različite vrste osteotomija, artrodeza i dr.)

Služba je specijalizovana za lečenje stanja iz domena plastične i rekonstruktivne hirurgije, a posebno stanja iz oblasti obolјenja, deformiteta (stečenih i urođenih), traume i posttraumatskih stanja, kao i tumora šake. Takođe, bavimo se i hirurgijom perifernih nerava i rekonstrukcijom defekata mekih tkiva ekstremiteta. U hirurškom lečenju učestvujemo u rešavanju stanja koja zahtevaju multidisciplinarni pristup, kao deo tima (sa ortopedima, fizijatrima i opštim hirurzima).

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost pruža sveobuhvatnu specijalističku delatnost iz oblasti interne medicine i pedijatrije. Bavi se dijagnostikom i lečenjem širokog spektra bolesti pružajući usluge:

 • Prvih internističkih/pedijatrijskih pregleda
 • Kontrolnih internističkih/pedijatrijskih pregleda
 • Konzilijarnih pregleda
 • Pregleda pacijenata u trijažnoj ambulanti Hitne službe Instituta
 • Pregleda pacijenata sa osteoporozom
 • Ehokardiografskih pregleda
 • Specijalističko konsultativnih pregleda
 • Subspecijalističkih pregleda kardiologa
 • Subspecijalističkih pregleda iz oblasti terapije bola
 • Zdravstvenog prosvećivanja pacijenata Instituta

Stručni kadar je kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u trendu sa najnovijim medicinskim protokolima i procedurama u vezi lečenja i dijagnostike pacijenata Instituta.

Služba za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju prosečno u toku godine izvede između 8.500 i 9.500 anestezija. Od toga u regionalnoj anesteziji (centralni neuroaksijalni blokovi - spinal i peridural, blokovi nervnih pleksusa i perifernih nerava) preko 70% anestezija.

Odelјenje za intenzivnu terapiju ima 21 krevet sa najsavremenijom opremom za monitoring, negu i tretman pacijenata. U Odelјenju za intenzivnu terapiju godišnje se uspešno leči preko 6.500 operisanih pacijenata. Lekari i osoblјe Službe anestezije uspešno sprovode i terapiju bola ležećih pacijenata.

Odelјenje je koncipirano kao Bolnička banka krvi. Na osnovu Zakona o transfuziji krvi Republike Srbije i Pravilnika o kvalitetu u oblasti transfuzijske medicine delatnosti Odelјenja su:

 • Obezbeđenje dovolјnog broja jedinica krvi i krvnih derivata za potrebe lečenja bolesnika našeg Instituta (hirurški operativni program i terapijske transfuzije);
 • Izvršenje neophodnih imunohematoloških ispitivanja krvno grupne pripadnosti automatizovanim sistemom korišćenja gel tehnike – mikroepruvete;
 • Izvođenje testova podnođlјivosti krvi u okviru pripreme jedinica krvi za transfuziju automatizovanim sistemom, korišćenjem gel tehnike – mikroepruvete;
 • Izvođenje programa različitih strategija autolognih transfuzija;
 • Obavlјanje testova iz oblasti hemostaze automatizovanim sistemima (preoperativno izvođenje skrining testova hemostaze, ispitivanje funkcije trombocita i rotaciona tromboelastometrija);
 • Kontrole efikasnosti primenjene antikoagulantne terapije u sklopu tretmana odelјenskih bolesnika;
 • Konsultativna delatnost iz oblasti transfuziologije.

Odelјenje je nadležno i za racionalnu primenu krvi i produkata od krvi kao i za bezbedno rukovanje krvlјu i produktima od krvi. Odelјenje je u obavezi da vodi podatke u pisanoj i elektronskoj formi (ustanovlјen je informacioni sistem) koji se odnosi na serološka ispitivanja, izdavanje krvi i komponenata krvi, primaoce krvi i komponenata krvi, autologno spasavanje krvi, poremećaje hemostaze, ozbilјne neželјene događaje i ozbilјne neželјene reakcije i dostavlјanje istih u Upravu za biomedicinu. 

Odelјenje podržava uslove i zahteve u pogledu održavanja kvaliteta krvi i krvnih derivata i uspostavlјa sisteme obezbeđivanja korektivnih mera.

Odelјenje se bavi i naučno – istraživačkim aktivnostima što podrazumeva i mentorske aktivnosti u okviru specijalizacije i subspecijalizacije iz kliničke transfuziologije kao i učešće u različitim kliničkim ispitivanjima.

Osnovna delatnost jesu radiografije i radioskopije koštano-zglobnog sistema. Odelјenje se sastoji iz odelјenskog, ambulantnog i skener dela. Odelјenski deo obavlјa radiografije i radioskopije odelјenskih pacijenata, merenje koštane mase odelјenskih i ambulantnih pacijenata. Ambulantni deo obavlјa radiografije ambulantnih i hitnih pacijenata. Skener obavlјa preglede odelјenskih i ambulantnih pacijenata.

Rad Odelјenja za radiologiju organizovan je i kroz:

 • Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
 • Kabinet za EKG

Aktivnosti Kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku:

U IO Banjica je 1989. godine uvedena je ultrazvučna dijagnostika sa primarnim cilјem sistematskog skrininga kukova kod novorođenčadi i odojčadi, dijagnostikovanja i lečenja ortopedsko-traumatoloških akutnih i hroničnih stanja koštano-zglobno, mišićno-tetivnih lezija, kao i dijagnostikovanja patologije tumora lokomotornog sistema. IO Banjica je referentni centar dijagnostike i edukativan centar za lekare raznih profila (ortopede, pedijatre, radiologe...), opredelјene za ultrazvučnu dijagnostiku iz oblasti ortopedije i traumatologije. Danas se na IO Banjica godišnje obavi oko 1500 pregleda kukova novorođenčadi i odojčadi, 300 pregleda ortopedsko-traumatoloških stanja, 600 pregleda kardiovaskularne i abdominalne patologije.

Aktivnosti Kabineta EKG:

Izrada elektrokardiografskih zapisa za potrebe pacijenata stacioniranih u Institutu

Rad se zasniva na organizovanju i primeni savremene dijagnostike i fizikalne terapije za sve eksterne i interne pacijente, kojima je ovaj vid terapije potreban. Na odelјenju podrazumeva rad lekara – specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije sa fizioterapeutskim timom na prevenciji komplikacija imobilizacije, na primeni preoperativne i postoperativne rehabilitacije i na rehabilitaciji neoperativno lečenih pacijenata. Nastavak započete rehabilitacije za vreme hospitalizacije, po otpustu pacijenata, kao i ambulantno lečenih pacijenata sa povredama i obolјenjima lokomotornog sistema se sprovodi u okviru Dnevne bolnice.

Terapijske metode: kineziterapija, termoterapija, mehanoterapija, elektroterapija, sonoterapija, laser, magnetna terapija, radna terapija, i specijalni programi kineziterapije za decu sa deformitetima kičmenog stuba i grudnog koša. U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoje:

U okviru Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju postoji:

 • Dnevna bolnica

Odelјenje biohemijsko-hematološke laboratorije je specijalizovano za sprovođenje laboratorijskih analiza na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, AU640; Beckman Coulter, AU480; Roshe, Cobas e411; Ilyte) koji omogućavaju rad analiza iz svih oblasti kliničke biohemije. Uz klasične analize za praćenje metabolizma osnovnih parametara (šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina, itd.), enzima (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, itd.), elektrolita, mikroelemenata, radimo i jedinstvene analize iz oblasti imunohemije vezane za hormone, tumorske, srčane markere, koštane markere i markere upalnog procesa. Iz programa terapijskog praćenja lekova -Therapeutic drug monitoring (TDM) radimo određivanje nivoa vancomycina u serumu. Kompletna krvna slika je jedan od najznačajnijih hematoloških rutinskih laboratorijskih testova. Određivanje hematoloških parametara se izvodi na automatskim analizatorima (Beckman Coulter, LH 780; Beckman Coulter, ACT diff.; Advia 2120i) koji omogućavaju dobru diferencijaciju pri analizi krvne slike. Dobra diferencijacija je od neprocenjive važnosti jer pruža lekaru veliki broj klinički značajnih informacija: za detekciju i praćenje anemija, diferencijaciju anemija, detekciju infekcija, alergija, sistemskih hematoloških obolјenja i dr. Merenje koncentracije D-dimera je bitan element u dijagnostici duboke venske tromboze i plućne embolije.

U laboratoriji se dnevno obradi oko 400 uzoraka krvi i drugih bioloških materijala bolničkih pacijenata i oko 40 uzoraka ambulantnih pacijenata.

Ambulantnim pacijentima se rade analize za dijagnostiku osteoporoze i analize za kontrolu terapije osteoporoze.

Odelјenje mikrobiologije godišnje primi i obradi oko 20000 mikrobioloških uzoraka stacionarnih i ambulantnih pacijenata. Najveći broj uzoraka čine brisevi rana (kulture tkiva, punktati, eksudati), zatim urinokulture, brisevi grla i nosa, hemokulture, sputum/pulmonalni sekret, koprokulture, perianalni otisci i brisevi, test na toksin Clostridium difficile, kultura na mikobakterije, reumatske probe (ASO i Waaler-Rose test). Uvedeni su i testovi na markere transmisivnih bolesti (ELISA testovi i VDRL test), za potrebe koštane banke Instituta. Odelјenje vrši i epidemiološki nadzor nad celom bolnicom. U cilјu prevencije intrahospitalnih infekcija vrši se kontrola kontaminacije bolničke sredine uzimanjem briseva radnih površina, pribora za jelo, opreme i ruku osoblјa, kao i kontrola na kliconoštvo. Vrši se kontrola sterilnosti materijala i procesa sterilizacije u parnim i suvim sterilizatorima. Takođe, Odelјenje organizuje upisivanje i transport materijala za patohistološke preglede na Institutu za patologiju, vrši prijavu hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti, nadzor nad bolničkim infekcijama i organizuje i sprovodi vakcinaciju zaposlenih protiv hepatitisa B, sezonskog gripa, kao SARS KOV 2 virusa

Planiranje i sprovođenje javnih nabavki i praćenje realizacije ugovora;

Kvalitativni i kvantitativni prijem lekova i medicinskih sredstava, kao i skladištenje istih;

Izdavanje lekova sa i van liste lekova koji se prepisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

Izdavanje lekova pod posebnim režimom izdavanja (lekovi sa opojnim drogama i lekovi van liste lekova);

Izdavanje medicinskih sredstava;

Praćenje sprovođenja utvrđenih terapijskih protokola lečenja;

Pružanje informacija o lekovima i medicinskim sredstvima zdravstvenim radnicima;

Konsultacije sa zdravstvenim radnicima u vezi sa racionalnim izborom vrste, doze, oblika i načina aplikacije leka za pacijenta;

Konsultacije u oblasti primene bezbedne i efikasne oralne antikoagulantne terapije;

Konsultacije u oblasti antimikrobne terapije bazirane na terapijskom monitoringu leka u serumu pacijenta;

Praćenje reakcije pacijenta na lek i prijava neželјenih reakcija na lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije;

Konsultacije sa zdravstvenim radnicima o pravilnoj administraciji leka;

Administrativna obrada podataka o potrošnji lekova i medicinskih sredstava na Institutu po odelјenjima;

Kreiranje politike racionalnog korišćenja lekova i medicinskih sredstava u saradnji sa drugim zdravstvenim radnicima;

Kontinuirana edukacija svih zaposlenih na Odelјenju;

Učestvovanje u kliničkim ispitivanjima lekova i medicinskih sredstava;

Učestvovanje u međunarodnom projektu Evropske saradnje u nauci u tehnologiji COST Action 15105 u oblasti nestašice lekova, i procene kliničko-farmakoloških potreba pacijenata tokom procene alternativnih terapijskih opcija;

U saradnji sa Komisijom za lekove Instituta i Agencijom za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije, Odelјenje za farmaceutsku zdravstvenu delatnost sprovodi aktivnosti u oblasti farmakovigilance, koje se odnose na prikuplјanje prijava neželјenih reakcija na lek, kao i drugih problema u vezi sa lekom, a u cilјu praćenja bezbednosti lekova.