Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику


Руководилац Службе:


Шеф одсека медицинске информатике:

 • Јелена Манојловић

 

Одсек за унапређење квалитета рада

Одсек за унапређење квалитета рада се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у сарадњи са Комисијом за унапређење квалитета рада. Ова активност се континуирано спроводи од стране сестара и техничара задужених за рад на унапређењу и контроли квалитета здравствене заштите у Установи.

Активности Одсека за унапређење квалитета рада обухватају следеће:

 • Прикупљање, анализa и евалуацијa извештаја о раду (месечних, кварталних и годишњих), планова рада и планова за унапређење квалитета рада служби/одељења Института;
 • Праћење спровођења усвојених стратегија и планова, евалуација истих и израдa извештаја о извршењу плана рада Института (шестомесечног и годишњег), као и уговорених обавеза ка Републичком фонду за здравствено осигурање, израда здравствено-статистичких извешаја који се прослеђују Институту за јавно здравље Србије и сл.;
 • Израда планова рада и планова за унапређење калитета рада Службе и Института;
 • Формирање и ажурирање базе података и документације у вези са плановима и извештајима;
 • Управљање процесом акредитације у Институту, координисање процеса имплементације постојећих процедура и протокола, увођење нових као и континуирано одржавање постигнутих стандарда и унапређења клвалтета рада;
 • Праћење, сумирање и анализа података за показатеље квалитета;
 • Спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада;
 • Учествовање у спровођењу истраживања задовољства корисника болничких услуга и запослених, анализи добијених резултата и предузимању мера са циљем за континуираним повећањем истог;
 • Учешће у раду Комисије за унапређење квалитета рада;
 • Израда едукативног материјала, образаца и упутстава;
 • Унапређење функционалности и ажурирање веб-сајта Института;
 • Комуникација са јавношћу (PR активности);
 • Активно учешће у спровођењу система ДСГ, шифрирање основног узрока хоспитализације, компликација и коморбидитета, процедура и пратећих дијагноза по систему Дијагностички сродних група;

 Одсек за медицинску информатику

Одсек медицинске информатике обезбеђује несметано свакодневно  функционисања  и безбедност свих информационих система на Институту, сервера, рачунара, рачунарске мреже, интернета и целокупне хардверске опреме.

 Активности Одсека за медицинску информатику обухватају следеће:

 • Администрирање свих информационих система и помоћ свим корисницима система у раду;
 • Администрирање календара рада свих лекара и опреме на Институту у Интегрисаном Здравственом Информационом Систему;
 • Праћење законских измена везаних за медицинску документацију и предузимање активности да исте буду промењене у оквиру информационих система ;
 • Планирање и унапређење софтвера и мрежне инфраструктуре, редовним ажурирањем Windows оперативног система  на свим рачунарима на Институту и заштитом од вируса;
 • Оптимизација коришћења хардвера;
 • Редовно ажурирање сајта Института;
 • Регистар пацијената, прикупљање свих неопходних параметара о ортопедском лечењу у оквиру Установе.