Служба за правне и економско-финансијске послове


Начелник:

 • Анђeлкoвић Ксeниja (дипломирани правник)

Одељење за правне послове

Руководилац:

 •  Ксенија Анђелковић(дипломирани правник)

е-пошта:

 • office@iohbb.edu.rs

 Активности Одељења:

 • Организовање комплетних правних и опптих послова, везаних за ефикасно функционисање здравствене установе;
 • Послови заступања;
 • Уговорни односи;
 • Спровођење поступака јавних набавки;
 • Послови референта за слободан приступ информацијама;
 • Кореспонденција са Министарством здравља, РФЗО и другим органима и установама;
 • Послови интерне контроле (служба интерних контролора);
 • Послови кадровске службе;
 • Послови социјалног рада;
 • Послови администрације, пријема поште и архивирања документације;
 • Обављање и других послова који нису поменути, а односе се на делокруг рада организационе јединице;

Одсек за послове интерне контроле


Одељење за финансијске послове

Руководилац:

 • Илић Весна (дипл. економиста)

Активности одељења:

 •  Послови везани за финансије здравствене установе;
 • Послови фактурисања;
 • Послови статистике;
 • Послови везани за основна средства;
 • Послови књиговодства;
 • Обрачун личних примања;
 • Благајна;
 • Послови контирања, билансирања и израде периодичних и завршних обрачуна;
 • Послови набавке и складиштења;
 • Обављање и других послова из делокруга рада организационе јединице.