Одељење за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека)


Начелник сектора заједничких медицинских делатности:


Начелник одељења:


 

 

Активности Одељења

  

 • Квалитативни и квантитативни пријем лекова и медицинских средстава, као и складиштење истих
 • Издавање лекова са и ван листе лекова који се преписују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
 • Издавање лекова под посебним режимом издавања (лекови са опојним дрогама и лекови ван листе лекова)
 • Издавање медицинских средстава
 • Праћење спровођења утврђених терапијских протокола лечења
 • Пружање информација о лековима и медицинским средствима здравственим радницима
 • Консултације са здравственим радницима у вези са рационалним избором врсте, дозе, облика и начина апликације лека за пацијента
 • Праћење реакције пацијента на лек и пријава нежељених реакција на лек Агенцији за лекове и медицинска средства Републике Србије
 • Консултације са здравственим радницима о правилној администрацији лека
 • Административна обрада података о потрошњи лекова и медицинских средстава на Институту по одељењима
 • Креирање политике рационалног коришћења лекова и медицинских средстава у сарадњи са другим здравственим радницима.

 

 

У сарадњи са Комисијом за лекове Института и Агенцијом за лекове и медицинска средства Републике Србије Одељење за фармацеутску здравтсвену делатност спроводи активности у области фармаковигиланце, које се односе на прикупљање пријава нежељених реакција на лек, као и других проблема у вези са леком а у циљу праћења безбедности лекова. 

Постмаркетиншко праћење безбедности лека је од посебног значаја за уочавање озбиљних, мање учесталих нежељених реакција, као и нежељених реакција које се испољавају тек након дуготрајне примене лека. 

Детаљније информације о фармаковигиланци можете наћи на доле наведеним wеб адресама: 

http://www.alims.gov.rs/ciril/farmakovigilanca/

http://www.who-umc.org/DynPage.aspx?id=97218&mn1=7347&mn2=7252