Кућни ред

Време по­се­те је сва­ког радног да­на од 15-16 ча­со­ва, а су­бо­том и не­де­љом, као и да­ни­ма др­жав­них пра­зни­ка од 14-16 ча­со­ва. Деци испод 10 година није дозвољено да долазе у посету.

 

Правилник о кућном реду:

 преузимање

 

Пре доласка у болницу:

 преузимање

 

За време боравка у болници:

 преузимање

 

Након боравка у болници:

 преузимање